Projekt

Tytuł operacji: „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”,  w zakresie działania: „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR 00001-6521.6-OR1400002/17/19 z dnia 17 lipca 2019 r.

Beneficjent: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie i Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu (Porozumienie o współpracy z dnia 24 lipca 2017 r.).

Współpraca - Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.