Realizacja projektu

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie cyklu 3 corocznych konferencji (w latach 2019-2021), każda dla 120 uczestników, na których prezentowane będą zagadnienia z zakresu wylęgarnictwa i podchowu ryb w systemach o różnym stopniu intensyfikacji produkcji. Szczegółowy zakres merytoryczny/tematyka konferencji będzie ustalany w oparciu o aktualne, istotne dla branży rybackiej problemy, a także najnowsze osiągnięcia/rozwiązania naukowe sprzyjające poprawie efektów prac wylęgarniczych i podchowowych w sektorze rybackim (np. konsultacje z członkami Polskiego Towarzystwa Rybackiego (PTR)). Będzie ona obejmowała zagadnienia:

  1. nowatorskich metod kontrolowanego rozradzania organizmów wodnych;
  2. optymalizacji procedur wylęgarniczych dotyczących poprawy jakości gamet i efektów inkubacji ikry;
  3. innowacyjnych biotechnik produkcji materiału obsadowego/zarybieniowego w systemach o różnym stopniu intensyfikacji (w tym zintegrowanych systemów hodowlanych);
  4. profilaktyki i terapii chorób organizmów wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem epizoocji występujących w intensywnych systemach hodowli organizmów wodnych,
  5. nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych i implementowanych w wylęgarnictwie i podchowie organizmów wodnych,
  6. regulacji weterynaryjnych i przepisów administracyjno-prawnych odnoszących się do obiektów wylęgarniczo-podchowalniczych,
  7. promowania zasad dobrej praktyki rybackiej w pracach wylęgarniczo-podchowowych, tj. poprawy warunków i metod rozradzania, chowu, odławiania i transportu organizmów wodnych w kontekście tzw. dobrostanu,
  8. efektywności wsiedlania/wprowadzania do wód otwartych materiału wyprodukowanego w systemach o różnym stopniu intensyfikacji produkcji.

Planuje się udział ekspertów, którzy wygłoszą prelekcje i/lub przedstawią plakaty (postery)  dotyczące w/w zagadnień. Dodatkowo, przedstawione informacje zostaną opublikowane w formie monografii i broszury z abstraktami. W sumie, każda coroczna konferencja zwieńczona zostanie opracowaniem prezentowanych publikacji (efektem realizacji całej operacji będzie wydanie 3 monografii i 3 broszur z abstraktami).