Wylęgarnia 2020 - Abstrakty

ZałącznikRozmiar
PDF icon Wpływ stawów rybnych na zróżnicowanie taksonomiczne zoobentosu i makrofitów w ciekach związanych ze stawami43.72 KB
PDF icon Jakość wód rzeki Piaskowej i Uklei w okresie wspomaganego rozrodu ryb łososiowatych48.75 KB
PDF icon Predykcje efektywności rozrodu karpia (Cyprinus carpio) różnego pochodzenia dokonywane za pomocą regresji wielokrotnej37.46 KB
PDF icon Czy sposób podawania pokarmu w warunkach sztucznych może wpłynąć na przeżywalność materiału zarybieniowego ryb łososiowatych w warunkach naturalnych?31 KB
PDF icon Wstępna charakterystyka ichtiofauny wód stagnujących i płynących dorzecza Regi52.57 KB
PDF icon Dodatki funkcjonalne w żywieniu ryb33.62 KB
PDF icon Stres oksydacyjny w kriokonserwowanym nasieniu neosamców oraz normalnych samców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)45.63 KB
PDF icon Zastosowanie kwasów i ich soli jako metoda podniesienia jakooeci pasz dla ryb – historia i współczesność34.35 KB
PDF icon Inkubacja ikry troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta ) w przenośnych aparatach inkubacyjnych52.61 KB
PDF icon Znakowanie młodocianej siei (Coregonus lavaretus) implantami elastomerowymi (VIE) i znaczkami magnetycznymi (CWT) – wpływ na wzrost, przeżywalność i retencję znaczków42.71 KB
PDF icon Wpływ żywienia na tarlaki ryb okoniowatych35.36 KB
PDF icon Rozród piekielnicy (Alburnoides bipunctatus) w warunkach kontrolowanych38.33 KB
PDF icon Inkubacja ikry bolenia (Leuciscus aspius) w aparatach inkubacyjnych o pionowym przepływie wody38.15 KB
PDF icon Zastosowanie hydrolizowanych mączek z biomasy larw mącznika młynarka w żywieniu narybku troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta)42.79 KB
PDF icon Wpływ stosowania pełnotłustej mączki z biomasy larw mącznika młynarka (Tenebrio molitor) na wyniki podchowu troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta)44.58 KB
PDF icon Wpływ dodatku skwalenu do paszy na wskaźniki hodowlane i profil kwasów tłuszczowych w mięśniach wybranych gatunków ryb45.63 KB
PDF icon Wpływ podwójnej kriokonserwacji na odsetek ruchliwych plemników i zdolność zapładniającą nasienia ryb45.4 KB
PDF icon Nabywanie zdolności do ruchu przez plemniki wiąże się ze zmianami proteomu jądrowego nasienia odwróconych samic oraz normalnych samców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)51.51 KB
PDF icon Wpływ procesu udomowienia na zmiany w profilu białkowym jaj sandacza (Sander lucioperca)46.7 KB
PDF icon Analiza histologiczna centrów melano-makrofagowych w śledzionach pstrągów potokowych (Salmo trutta m. fario) żywionych paszami doświadczalnymi i narybkiem53.56 KB
PDF icon Technologie „OMICS” w żywieniu ryb32.61 KB
PDF icon Systemy recyrkulacyjne (RAS) w aspekcie zdrowia ryb37.74 KB
PDF icon Żywienie larw i młodocianych stadiów ryb jesiotrowatych w systemach recyrkulacyjnych32.87 KB
PDF icon Stan zasobów i zastosowanie mączki rybnej oraz oleju rybnego – trendy i wyzwania35.04 KB
PDF icon Wpływ żywienia pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) paszami komponowanymi oraz narybkiem pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) na parametry hematologiczne57.77 KB
PDF icon Wpływ żywienia troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) paszami komponowanymi oraz narybkiem pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) na parametry biochemiczne osocza krwi58.06 KB
PDF icon Analiza przewodów pokarmowych wybranych gatunków ryb z rzek: Rega, Ukleja, Sąpólna49.64 KB
PDF icon Efekty podchowu larw karasia pospolitego (Carassius carassius) z użyciem paszy wzbogaconej dodatkiem kwasu cytrynowego40.23 KB
PDF icon Podchów narybku węgorza (Anguilla anguilla) w systemie recyrkulacyjnym – opis przypadku43.04 KB
PDF icon Eksperymentalny tucz sandacza (Sander lucioperca) w systemach recyrkulacyjnych – uwagi i spostrzeżenia39.66 KB
PDF icon Środki biobójcze w praktyce wylęgarniczej – aspekty praktyczne oraz aktualny stan prawny42.35 KB
PDF icon Właściwości i zastosowanie enzymów roślinnych w akwakulturze ryb jesiotrowatych40.45 KB
PDF icon Szarłat i owady – alternatywne komponenty w paszach dla ryb40.88 KB
PDF icon Wpływ żywienia ryb drapieżnych paszami komponowanymi na ich cechy użytkowe38.69 KB
PDF icon Wpływ warunków środowiskowych i diety na wartość użytkową sielawy (Coregonus albula)51.78 KB