Wylęgarnia 2019 - Abstrakty

ZałącznikRozmiar
PDF icon Wpływ stosowania eksperymentalnej szczepionki monowalentnej na efekty podchowu i morfologię wątroby młodocianego sandacza (Sander lucioperca)57.71 KB
PDF icon Efektywność indukowanego hormonalnie kontrolowanego rozrodu karpia (Cyprinus carpio) różnego pochodzenia; badania realizowane w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu (PAN) w latach 2015-201857.21 KB
PDF icon Stymulacja hormonalna samców szczupaka (Esox lucius) – praktyczne aspekty poprawy jakości nasienia w warunkach kontrolowanych57.3 KB
PDF icon Wdrożenie kriokonserwacji nasienia do warunków praktycznych wylęgarni ryb łososiowatych – analiza założeń i wyników realizacji projektu TANGO43.73 KB
PDF icon Wpływ żywienia tarlaków na wzrost i przeżywalność larw okonia żółtego (Perca flavescens)57.55 KB
PDF icon Podatność larw jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) na drapieżnictwo – badania laboratoryjne57.33 KB
PDF icon Adaptacja młodocianych jesiotrów ostronosych (Acipenser oxyrinchus) do substratu żwirowego57.48 KB
PDF icon Migracja larw jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) i sterleta (Acipenser ruthenus) po wykluciu57.64 KB
PDF icon Możliwości zwiększenia produkcji narybku letniego sandacza (Sander lucioperca) w stawach ziemnych – wnioski i spostrzeżenia hodowcy - (strona 1 z 2)57.38 KB
PDF icon Możliwości zwiększenia produkcji narybku letniego sandacza (Sander lucioperca) w stawach ziemnych – wnioski i spostrzeżenia hodowcy - (strona 2 z 2)27.56 KB
PDF icon Opracowanie wystandaryzowanej procedury kriokonserwacji nasienia okonia (Perca fluviatilis) skutkującej uzyskaniem wysokich wartooeci zapłodnienia po kriokonserwacji57.62 KB
PDF icon Wpływ żywienia brzany (Barbus barbus) paszę komercyjną modyfikowaną kwasem solnym na wyniki jej rozrodu – badania pilotowe57.43 KB
PDF icon Wpływ temperatury wody na skład chemiczny ciała i jego deformacje u młodocianego lina (Tinca tinca)57.05 KB
PDF icon Ultrastruktura gamet ryb łososiowatych52.29 KB
PDF icon Wpływ dawek paszy na wzrost oraz zróżnicowanie masy ciała sandacza (Sander lucioperca) na różnych etapach jego podchowu w systemie recyrkulacyjnym57.69 KB
PDF icon Produkcja okonia (Perca fluviatilis) w systemach recyrkulacyjnych (RAS) – kalkulacja kosztów - (strona 1 z 2)57.69 KB
PDF icon Produkcja okonia (Perca fluviatilis) w systemach recyrkulacyjnych (RAS) – kalkulacja kosztów - (strona 2 z 2)18.9 KB
PDF icon Maskulinizacja okonia (Perca fluviatilis) z zastosowaniem 11 β-hydroksyandrostenedionu - (strona 1 z 2)58.75 KB
PDF icon Maskulinizacja okonia (Perca fluviatilis) z zastosowaniem 11 β-hydroksyandrostenedionu - (strona 2 z 2)19.5 KB
PDF icon Czy proces udomowienia wpływa na jakość nasienia okonia (Perca fluviatilis)? - (strona 1 z 2)57.49 KB
PDF icon Czy proces udomowienia wpływa na jakość nasienia okonia (Perca fluviatilis)? - (strona 2 z 2)19.26 KB
PDF icon Bass słoneczny (Lepomis gibbosus) – opieka nad potomstwem56.78 KB
PDF icon Wybrane elementy biologii jazgarza (Gymnocephalus cernua) w warunkach kontrolowanych56.87 KB
PDF icon Allometryczny wzrost wczesnych stadiów rozwojowych okonia (Perca fluviatilis)49.03 KB
PDF icon Ewaluacja możliwości produkcji bersza (Sander volgensis) jako nowego gatunku akwakultury57.64 KB
PDF icon Jakość wody rzeki Mołstowej (głównego dopływu Regi) w okresie rozrodu wędrownych ryb łososiowatych53.47 KB
PDF icon Zastosowanie dodatku mączki z owadów w żywieniu okonia (Perca fluviatilis)57.37 KB
PDF icon Maladaptacja plemników pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) do słodkiej wody jest związana ze stresem oksydacyjnym oraz zmianami proteomu plemników57.33 KB
PDF icon Usypianie młodocianego sandacza (Sander lucioperca) w roztworze MS-22248.59 KB
PDF icon Wpływ usypiania sandacza (Sander lucioperca) za pomocą MS-222 na wskaźniki fizjologiczne48.77 KB
PDF icon Wpływ buforów aktywujących na parametry ruchu plemników i odsetek zapłodnionej ikry sandacza (Sander lucioperca)56.65 KB
PDF icon Wpływ manipulacji farmakologicznych na profil wybranych hormonów steroidowych u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)58.51 KB
PDF icon Obce inwazyjne gatunki ryb w polskich wodach – czy jest się czego bać? Przypadek trawianki (Perccottus glenii)57.57 KB
PDF icon Przegląd metod stosowanych do weryfikacji ploidalności u ryb ze szczególnym uwzględnieniem oceny skuteczności zabiegu triploidyzacji u gatunków z rodziny okoniowatych43.7 KB
PDF icon Zastosowanie różnych krześlisk w rozrodzie sandacza (Sander lucioperca)57.81 KB
PDF icon Porównanie wskaźników hodowlanych młodocianych albinotycznych sterletów (Acipenser ruthenus) o genotypie normalnym i gynogenetycznym57.34 KB
PDF icon Skład ichtiofauny i możliwości rozrodu ryb łososiowatych w wybranych dopływach rzeki Regi52.69 KB
PDF icon Ocena wpływu wybranych metod szczepienia na wzrost i ogólną kondycję sandacza (Sander lucioperca)57.51 KB
PDF icon Czy Litwa jest ważną ostoją strzebli błotnej (Eupallasella percnurus)? Nowe odkrycia jej stanowisk w Parku Regionalnym Meteliu57.75 KB
PDF icon Siedliska ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) w zlewni rzeki Regi57.75 KB
PDF icon Efekty stosowania kąpieli sandacza (Sander lucioperca) w wodnych roztworach soli kuchennej57.71 KB
PDF icon Znakowanie sandacza (Sander lucioperca) pasywnymi zintegrowanymi transponderami (PIT) – wpływ na wskaźniki zdrowotne57.25 KB
PDF icon Wpływ żywienia pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) paszami funkcjonalnymi na wskaźniki hematologiczne - (strona 1 z 2)57.86 KB
PDF icon Wpływ żywienia pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) paszami funkcjonalnymi na wskaźniki hematologiczne - (strona 2 z 2)28.7 KB
PDF icon Wpływ żywienia troci (Salmo trutta m. trutta) paszami funkcjonalnymi na wskaźniki biochemiczne osocza krwi - (strona 1 z 2)57.87 KB
PDF icon Wpływ żywienia troci (Salmo trutta m. trutta) paszami funkcjonalnymi na wskaźniki biochemiczne osocza krwi - (strona 2 z 2)28.84 KB